“КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ” АД

office_ki-bg_net

гр.Пловдив

 

 

 

За да разгледате документи, които са .zip файлове, просто кликнете с десния бутон върху тях и изберете “Запиши като...”

АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ

 

-               Материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2024 от 11:30 часа UTC+3 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15, в заседателната зала. Уникалният идентификационен код на общото събрание е OSA202401280624 

 

СТАРИ ДОКУМЕНТИ

-               Финансов отчет зa годината, приключваща на 31 декември 2023 г., с независим одиторски доклад 

-               Материали от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2023 от 11:00 часа UTC+3 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15, в заседателната зала. Уникалният идентификационен код на общото събрание е OSA202301300623 

-               Материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2023 от 11:00 часа UTC+3 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15, в заседателната зала. Уникалният идентификационен код на общото събрание е OSA202301300623 

-               Финансов отчет зa годината, приключваща на 31 декември 2022 г., с независим одиторски доклад 

-               Материали от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на дата 30.06.2022 от 11:00 часа UTC+3 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15; в заседателната зала 

-               Материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2022 от 11:00 часа UTC+3 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15, в заседателната зала  

-               Годишен отчет за 2021 година с одиторски доклад 

-               Материали от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на дата 29.06.2021 от 11:00 часа UTC+3 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15; в заседателната зала 

-               Материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2021 от 11:00 часа UTC+3 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15, в заседателната зала 

-               Годишен отчет за 2020 година с одиторски доклад 

-               Материали от редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2020 от 11:00 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15 

-               Материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2020 от 11:00 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15 

-               Годишен отчет за 2019 година с одиторски доклад 

-               Протокол и материали от редовно общо събрание на акционерите проведено на 25.04.2019 от 11:00 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15 

-               Материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 25.04.2019 от 11:00 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15 

-               Финансов отчет за годината, приключваща на 31 декември 2018 г., с независим одиторски доклад. 

-               Протокол и материали от редовно общо събрание на акционерите проведено на 22.06.2018 от 11:00 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15 

-               Материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2018 от 11:00 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15 

-               Финансов отчет за годината, приключваща на 31 декември 2017 г., с независим одиторски доклад. 

-               Протокол и материали от редовно общо събрание на акционерите на 13.06.2017 от 11:00 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15 

-               Материали за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 13.06.2017 от 11:00 в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе 15 

-               Финансов отчет за годината, приключваща на 31 декември 2016 г., с независим одиторски доклад 

-               Протокол от общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД, състояло се на 9 юни 2016 година в 15 часа / 09.06.2016 от 15:00ч. /. 

-               Днес, 26.05.2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Крепежни изделия АД гр. Пловдив бе свикнато редовно общо събрание на акционерите.На събранието редовно бе представен и регистриран капитал в размер на 40 951 лв., разпределен в 40 951 броя акции, който представлява 17.1 % от общия капитал на дружеството. Събранието няма необходимия кворум.На основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 09.06.2016 г. в 15:00 часа, независимо от представения капитал. 

-               Материали за провеждането на РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Крепежни Изделия АД, което ще се проведе на 26.05.2016 г. от 11:00 чл. в заседателната зала на дружеството в гр.Пловдив , ул.Кукленско шосе N-15

-               Допълнителна информация към отчета за управлението; Счетоводен баланс; Финансов отчет до 31.12.2015; Финансов отчет 2; По Приложение 11 /Наредба 2; Декл. по чл.100 ЗППЦК; Отчет за управлението; Доклад политика възнаграждения; Доклад на незав.одитор; Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

-               Финансов отчет за годината,  приключваща на 31 декември 2015 г., с независим одиторски доклад

-               Счетоводен Баланс; Отчет за доходите; ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД; ОТЧЕТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ  КАПИТАЛ; СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ; СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

          Протокол от РОСА на Крепежни изделия АД проведено на 14.07.2015 г.

            Нова дата  - 14.07.2015 г. от 15:00 ч. за Покана за свикване на редовно общо събрание за 2014 г. на акционерите на "Крепежни изделия" АД, което ще се проведе на адрес - гр.Пловдив, Кукленско шосе 15, както и материалите за провеждането му.

            Покана за свикване на редовно общо събрание за 2013 г. на акционерите на "Крепежни изделия" АД, което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 11:30 ч.  на адрес гр.Пловдив, Кукленско шосе 15, както и материалите за провеждането му.

            Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД, гр.Пловдив на 04.03.2014 г. от 10:30 ч.

            Протокол от РОСА на Крепежни изделия АД проведено на 27.06.2013 г.

            Покана за свикване на редовно общо събрание за 2012 г. на акционерите на "Крепежни изделия" АД, което ще се проведе на 27.06.2013 г., и материалите за провеждането му.

            Годишен финансов отчет 2012 г.

            Протокол от РОСА на Крепежни изделия АД проведено на 28.06.2012 г.

            Покана за свикване на редовно общо събрание за 2011 г. на акционерите на "Крепежни изделия" АД, което ще се проведе на 28.06.2012 г, и материалите за провеждането му.

            Годишен финансов отчет 2010 г.

            Годишен финансов отчет 2011 г.

            Покана за общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД, което ще се проведе на 09.08.2011 г.

            Протокол от РОСА на Крепежни изделия АД проведено на 09.06.2011 г.

            Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на "Крепежни изделия" АД за 2010 г. и материалите за провеждането му.

            Годишен финансов отчет 2010 г.

            Списък на присъствалите на ОСА на 22.09.2010 г.

          Протокол от ОСА проведено на 22.09.2010 г. 

            Извънредно общо събрание на акционерите на "Крепежни изделия" АД на 08.09.2010 г.

          Протокол от общото събрание проведено на 27.05.2010 г.

          ГФ Отчет 2009 г.

          Дневен ред на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Крепежни изделия АД насрочено за 27.05.2010 г. от 13.00 ч.

          ДОКЛАД за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.

          Писмени материали по дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на “Крепежни изделия” АД насрочено за 27.05.2010 г.

          Отчети за – финансовото състояние; за всеобхватния доход; за паричните потоци; за промените в собствения капитал

          Предварително проучване и икономически анализ за проектиране, доставка, монтаж и експолоатация на фотоволтаична централа, изградена върху покривната конструкция на производствените халета в „Крепежни Изделия” АД – гр. Пловдив

          Доклад на независимия одитор за 2009 г.

          Отчет за управлението на „Крепежни Изделия” АД през 2009 г.

          Образец на ПЪЛНОМОЩНО за общото събрание на акционерите на “Крепежни изделия” АД , което ще се проведе на 27.05.2010 г

          ПОКАНА за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Крепежни изделия”АД, гр. Пловдив

Протокол от РОСА на Крепежни изделия АД проведено на 14.07.2015 г.